Disclaimer

Akkoordverklaring en toepassing

Deze disclaimer is van toepassing op de website Spijkerbroek.me. Wie de website Spijkerbroek.me bezoekt gaat akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer. Spijkerbroek.me behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om regelmatig de disclaimer na te lezen om te onderzoeken of de gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.

Doelstelling Spijkerbroek.me
De doelstelling van Spijkerbroek.me is om gebruikers van de website te informeren over spijkerbroeken en hen in de gelegenheid te stellen online spijkerbroeken te kopen via de beschikbare webwinkels. Spijkerbroek.me verkoopt zelf geen spijkerbroeken of andere producten, maar heeft daarin een informerende en verwijzende rol. Uiteraard is het streven om een juiste informatievoorziening te bewerkstelligen, maar er worden geen garanties geboden op de juistheid van de verstrekte informatie. Spijkerbroek.me is gaat bij het verstrekken van informatie zeer zorgvuldig en nauwkeurig te werk, maar bezoekers kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Links naar webwinkels
Spijkerbroek.me biedt bezoekers de gelegenheid om via de hyperlinks op de website een bestelling te plaatsen in een van de beschikbare webwinkels. Het is aan te raden om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende webwinkel door te nemen. Deze kunnen anders zijn dan de disclaimer die Spijkerbroek.me hanteert. Spijkerbroek.me is verder niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webwinkels.

Eigendomsrechten
Spijkerbroek.me is in het bezit van alle rechten en informatie van de website, waarbij de inhoud volgens de auteursrechten is beschermd. Dat geldt ook voor de toepassing van het handelsnaamrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Informatie en garantie
De informatie op de website Spijkerbroek.me wordt zonder enige vorm van garantie aangeboden. De teksten op de website zijn van auteurs afkomstig en het niet is toegestaan om de inhoud of een deel van de inhoud te kopiëren of op een of andere wijze inhoud te gebruiken of openbaar te maken.

Recht van gebruik en beveiliging
Spijkerbroek.me verleent gebruikers van de website het recht om de inhoud voor persoonlijk doel te gebruiken. Onrechtmatige handelingen zijn niet toegestaan. De informatie op de website kan ter kennisneming gebruikt worden. Het is niet toegestaan om de website van Spijkerbroek.me over te nemen met dezelfde inhoud en uitvoering en dat is tevens van toepassing op alle randaspecten. De server waar de website Spijkerbroek.me op staat is beveiligd en er worden passende maatregelen genomen om virussen en schadelijke programma’s te voorkomen.

Berichtplaatsing van bezoekers
Bezoekers die voor derden zichtbare berichten plaatsen op Spijkerbroek.me dienen uitsluitend aan de website gerelateerde berichten te plaatsen en daarin verband houden met de inhoud die op de website geboden wordt. De berichten mogen geen onzedelijk karakter hebben, niet beledigend en evenmin aanstootgevend zijn. Bovendien mogen de berichten geen aanleiding geven tot procedures voor het gerecht op civielrechtelijk en strafrechtelijk gebied. Voor derden toegankelijke berichten worden niet geheim gehouden, maar Spijkerbroek.me behoudt zich het recht voor om berichten te weigeren of te verwijderen of indien daartoe aanleiding wordt gegeven door te zenden aan justitiële overheidsinstanties.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid inzake directe of indirecte schade wordt door Spijkerbroek.me uitgesloten. Dat geldt eveneens voor gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Conversie en bevoegde rechterlijke instantie
Indien bepalingen uit deze disclamer niet afdwingbaar is of nietig of vernietigbaar wordt geacht, dan komt daarvoor een geldende bepaling volgens de regelgeving in de plaats. Als er zich een geschil voordoet dat op enigerlei wijze verband houdt met Spijkerbroek.me dan is daarop het Nederlands recht van toepassing.